Бочечківська громада

Сумська область, Конотопський район

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджено на зборах трудового колективу виконкому Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони (протокол № 1 від 11.01.2018 року)

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету

Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони

 

1. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» всім  громадянам України гарантують право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державного мінімального  розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, держава створює умови для ефективності зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню кваліфікації, а в необхідних випадках забезпечує перепідготовку  осіб, вивільнених у результаті переходу на ринкову економіку.

Обов’язок і права кожного громадянина України – сумлінна праця по обраній ним професії, спеціальності, посаді, дотримання трудової дисципліни.

Трудова дисципліна забезпечується створенням організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконкому Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони (далі - Правила) розроблено на виконання вимог чинного в Україні законодавства про працю з метою впорядкування трудових відносин, які виникають між працівниками та власником, оптимізації господарської діяльності та забезпечення належного рівня внутрішньої трудової дисципліни.

3. Дія Правил поширюється на всіх працівників виконкому Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони (далі - Працівники), які перебувають з ним у трудових відносинах.

4. Правила є нормативним актом локального характеру, який разом з іншими локальними актами Бочечківської сільської ради та трудовими договорами (контрактами), що укладаються з її працівниками, регламентує відносини, пов'язані із реалізацією трудових прав та виконанням трудових обов'язків Працівників.

5. Під адміністрацією виконкому Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони у цих правилах розуміється сільський голова Бочечківської сільської ради.

 

2. Порядок прийняття і звільнення працівників

   1. Працівники реалізують своє право згідно з Кодексом законів про працю України та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» шляхом укладання адміністрацією сільської ради з працівниками трудового договору, за яким роботодавець зобов’язаний виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання робіт. Договір може бути строковий (контракт), безстроковий та на період виконання певної роботи, укладений у письмовій формі.

2. Прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

Прийняття на службу для службовців та інших працівників, проводиться згідно із встановленим законодавством.

При прийнятті на посаду працівник зобов’язаний подати:

        - особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками та фотокарткою розміром 3х4 сантиметрів;

- автобіографію;

- копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання, підвищення кваліфікації;

- заяву щодо призначення на відповідну посаду;

- медичну довідку;

- копії документів про надані пільги;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

- в разі наявності, трудову книжку оформлену в установленому порядку (крім працівників, які працюють за сумісництвом) .

 Прийняття на роботу оформлюється розпорядженням, з яким працівників ознайомлюється під розпис. У розпорядженні вказується назва посади, структурного підрозділу, посадовий оклад, присвоюється відповідний ранг (для посадових осіб місцевого самоврядування), встановлюються надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством та колективним договором.

3. До початку роботи за укладеним договором, а також при переведенні в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов’язана:

 • ознайомити працівника з роботою, що йому доручається, умовами і розміром оплати праці, посадовою інструкцією та функціональними обов’язками;
 • ознайомити працівника з Правилами;
 • провести вступний інструктаж по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці, протипожежній безпеці;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним приладдям, оргтехнікою тощо.

4. Усім працівникам протягом 5-ти днів вносяться записи до трудових книжок відповідно до інструкції по веденню трудових книжок.

5. Припинення трудового договору можливе при умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівник  має право за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередити про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, адміністрація повинна розірвати договір у строк, який просить працівник.

Припинення трудового договору може наступити і в інших передбачених законом випадках, що не оформлюється відповідним розпорядженням.

У день звільнення адміністрація повинна видати працівникові його трудову книжку із внесеними до неї необхідними записами, провести з ним повний розрахунок. День звільнення вважається останній день роботи. При укладанні трудового договору може бути обумовлений угодою сторін  випробуваний термін (з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі).

 

3. Основні обов’язки працівників

3. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та інших працівників виконавчого комітету Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони є:

 • додержання Конституції України та інших актів законодавства України;
 • забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів, місцевої пожежної охорони відповідно до їх компетенції;
 • недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи із підвищення професійної кваліфікації;
 • сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі;
 • посадова особа повинна діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;
 • дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • приймати міри по усуненню причин та умов, які перешкоджають нормальній роботі, і терміново повідомити про це адміністрацію;
 • утримувати своє робоче місце, в  чистоті та справному стані, а також дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 • ефективно використовувати техніку та інше офісне обладнання, бережно відноситись до нього, економно та раціонально використовувати витратні матеріали, електричну ен6ергію та інше матеріальні ресурси;
 • шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;
 • не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування.

2.  Працівник повинен виконувати доручену йому ділянку роботи особисто і не передоручати її виконання іншій особі.

3. Адміністрація не повинна вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором.

4. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник, відповідно до своєї кваліфікації, визначається посадовою інструкцією та положенням, затвердженими адміністрацією в установленому законом порядку.

 

4. Основні обов’язки адміністрації

1. Адміністрація зобов’язана:

 • правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працівник працював за своєю спеціальністю та кваліфікацією, мав закріплене за собою робоче місце, своєчасно був ознайомлений з встановленим завданням і забезпечений роботою на протязі всього робочого дня;
 • забезпечити здорові та безпечні умови праці, справний стан техніки та іншого офісного обладнання, а також нормативні запаси витратних матеріалів необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;
 • створювати умови для зростання  продуктивності праці шляхом впровадження нових досягнень науки, техніки, здійснювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи, покращенню організації та підвищенню культури виробництва;
 • організовувати вивчення розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів праці;
 • виплачувати заробітну плату в установленні терміни;
 • забезпечувати дотримання трудової та виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу;
 • дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці;
 • приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших  захворювань робітників та службовців;
 • постійно контролювати знання та дотримання працівниками інструкцій по техніці безпеки, гігієні праці та протипожежної охороні;
 • своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників;

2. Адміністрація виконує свої обов’язки самостійно, а у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковою організацією.

 

5. Робочий час та його використання

1. У виконавчому комітеті Бочечківської сільської ради, місцевої пожежної охорони встановлюється п’ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя.

2. Розпорядок роботи наступний:

 • понеділок – четвер  з 8-00 до 17-15 год.,
 • п’ятниця з 8-00 до 16-00 год.,
 • обідня перерва: з 12-00 до 13-00
 • субота та неділя – вихідні дні.

Напередодні святкових і неробочих  днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи посадові особи (працівники) зобов’язані за розпорядженням сільського голови з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

4. За рішенням сільського голови посадові особи (працівники) можуть бути відкликані  із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної  відпустки, яка залишилася, надається посадовій особі (працівнику) у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5. Працівник, який з’явився на роботу у нетверезому стані, не допускається до роботи у цей робочий день і у відношенні до нього здійснюються дії відповідно до законодавства України.

6. Забороняється в робочий час:

- відривати працівника від безпосередньої роботи для виконання громадських обов’язків та проведення різних заходів, не пов’язаних з виробничою діяльністю (семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки, тощо);

-  проводити збори, засідання по громадських справах.

7. Зведений табель веде працівник, відповідальний  за ведення обліку робочого часу, призначений розпорядженням сільського голови.

8. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється графіком, затвердженим керівництвом за погодженням з головою профспілкового комітету.

9. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується не пізніше 05 січня кожного року і доводиться до відома усіх працівників.

6. Заохочення працівників за успіхи в роботі

        1. За сумлінне виконання своїх трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, якості, тривалу і сумлінну працю, інші досягнення у роботі застосовуються наступні заохочення:

- оголошення подяки;

- нагородження почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- надання премії.

Допускається поєднання декількох заохочень. Заохочення, оголошені розпорядженням сільського голови, вносяться в трудову книжку працівника. При застосуванні мір заохочення забезпечується поєднання морального  і матеріального стимулювання праці.

2. Посадовим особам може бути присвоєний черговий ранг достроково за виконання особливо відповідальних завдань (ранг присвоюється в межах відповідної категорії).

3. За особливі трудові заслуги посадові особи представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

4. Працівники, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, проявляють ініціативу для поліпшення результатів праці, користуються перевагами і пільгами при соціально-культурному та побутовому обслуговуванні. Таким працівникам надається перевага при просуванні по службою.

 

7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

1.  Порушення трудової дисципліни, невиконання або несвоєчасне виконання, неякісне виконання покладених на працівника обов’язків призводить до застосування засобів дисциплінарного та громадського впливу, а також до застосування інших засобів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- оголошення догани;

- звільнення з роботи.

До посадових осіб місцевого самоврядування, крім зазначених дисциплінарних стягнень може застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

3.При скоєнні працівником прогулу без поважних причин, появі на роботі у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння до нього застосовуються заходи дисциплінарного або громадського стягнення, він позбавляється усіх видів премій і винагород.

4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування у щорічній відпустці.

5. Дисциплінарні стягнення застосовуються сільським головою або особою, яка його заміняє у разі відсутності, і оголошуються в розпорядженні, яке доводиться працівнику під розпис не пізніше трьох днів з моменту оголошення.

6. До застосування мір дисциплінарного стягнення  від порушника потрібно взяти пояснення в письмовій формі.

Відмова від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.

7. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При застосуванні враховується важкість скоєного порушення, обставини, за яких його було допущено, попередня робота та поведінка працівника.

8. Якщо протягом року з дня застосування до працівника не будуть застосовані нові дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не був покараний.

Дисциплінарне стягнення може бути знято достроково за пропозицією адміністрації або клопотання трудового колективу, якщо працівник не допускає нових порушень і проявив себе, як сумлінний працівник.

Зняття стягнення оформлюється розпорядженням сільського голови.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь